భగవధ్గీత
ఈ రోజు మీ శ్లోకము
పఠించండి


5 కర్మసన్యాస యోగము

4 జ్ఞానకర్మసంన్యాస యోగము(జ్ఞాన యోగము)

కొత్త వారి కోసము

1 అర్జునవిషాద యోగము

2 సాంఖ్య యోగము

3 కర్మ యోగము

4 జ్ఞానకర్మసంన్యాస యోగము(జ్ఞాన యోగము)

5 కర్మసన్యాస యోగము

" చక్కని పుష్పమాలవలె,లేక మనొహర కుసూమ సముదాయమువలె క్రమపద్ధతిని సుందరముగ కూర్చబడిన ధర్మములయొక్క సముదాయమే గీత"
___ శ్రీ స్వామి వివేకానంద

GeetaChanting.mp3

© Copyright శ్రీ భగవధ్గీత